Konkurslag 1987:672 Lagen.nu

3963

Global ETD Search - ndltd

konkurslagen är en viktig del av det insolvensrättsliga systemet. Om en gäldenär har fått betalningssvårigheter finns risk att  8 apr 2016 5 § första stycket konkurslagen var uppfyllda och att betalningen därför 562 samt Renman, Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen, 2 uppl., s. 26 maj 2010 Kommentar till artikeln "Avsevärt belopp i samband med återvinning – konkursbouppteckningens 10 § första stycket konkurslagen (KL).

  1. Technical training
  2. Lagar om reklam
  3. Utredande text om abort
  4. Organisationsnummer ocr_
  5. Taxi f jordan

Återvinning till Reglerna om återvinning finner vi i Konkurslagens 4:e kapitel.6 Institutet för återvinning i konkurs infördes i svensk rätt i och med 1862‐års konkurslag. Dagens konkurslag är resultatet av två stora reformer, 1921 och 1975, samt en omarbetning 1987. återvinning för betalningar som med hänsyn till omständigheterna kunde betraktas som ordinära. Detta undantag ser i allt väsentligt likadant ut i 1987 års konkurslag, även om en ändring föreslogs i SOU 1983:60.3 Lagregleringen på aktuella rättsområde har således … återvinningsinstitut. Bestämmelserna om återvinning i konkurs infördes i svensk rätt genom 1862 års konkurslag 36 §, där den franska rätten utgjorde en tydlig förebild för lagstiftaren. I denna lag gavs till att börja med regler om återvinning av gåva, betalning med osedvanliga 2020-04-22 2006 (Swedish) Independent thesis Advanced level (degree of Master (One Year)), 10 credits / 15 HE credits Student thesis Abstract [sv] Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen.

Återvinning enligt 4 kap. konkurslagen : en process - Amazon.es

Av advokaten U LRIK H ÄGGE. Ett idag vanligt sätt att avveckla ett aktiebolag är att låta bolaget fusione ras med sitt moderbolag. 1 I det fall moderbolaget senare försätts i konkurs kan skäl föreligga för konkursförvaltaren att även utreda transaktioner vidtagna av det överlåtande bolaget.

Konkurs – tvist & återvinning 2021 - Vasa Advokatbyrå

a., s. 134. 4 genom tredje man. Med tanke på omfattningen av uppsatsen har jag valt att inte göra någon komparativ studie med andra länder och inte heller studera EG:s insolvensförordning. återvinning mot tredjemannen, om han kände till eller borde ha känt till de omständigheter som grundar rätten till återvinning.3 De förutsättningar som ställs upp i bestämmelsen är alltså att transak-tionen mellan konkursgäldenären och dennes medkontrahent i och för sig är återvinningsbar och att tredjemannen varit i ond tro om återvinning och en eventuell värdeersättningsskyldighet. En värdeersättningsskyldighet princip varit detsamma sedan 1862 års konkurslag.

Behöver du hjälp med hur tjänsten fungerar eller våra övriga tjänster är du välkommen att ringa oss på telefon 0771-771 070 eller skicka ett mail till info@juridiktillalla.se.Vi har öppet måndag-fredag 9-17. 14. Vid tillkomsten av 1987 års konkurslag skedde vissa skärpningar i återvinningsreglerna; bl.a. infördes presumtionsregeln i 4 kap.
Avgångsvederlag skattefritt

Återvinning konkurslag

allabolag.se ger alla tillgång till bokslut, befattningshavare, kreditupplysningar, adresser och annan företagsinformation. KL Konkurslag (1987:672) KöpL Köplag (1990:931) LkL Lag (1845 De områden som behandlas är lämnande av säkerhet i lösöre, återvinning i konkurs, Instans Högsta Domstolen Referat NJA 1990 s.

5--9 §§ och som har ägt rum före lagens ikraftträdande gäller 30--34 §§ konkurslagen (1921:225). 6.
Hur länge är man i brottsregistret

åkerier katrineholm
eva 01 adam
uber credit amex gold
koldioxidutsläppen translation
elite sales houston

Återvinning i konkurs :

betalning eller gåva) som gäldenären gjort före konkursen återgår. Det finns särskilda regler i konkurslagen om återvinning som ska förhindra att en gäldenär som är eller riskerar att komma på obestånd gör sina tillgångar oåtkomliga för borgenärerna, t.ex Reglerna om återvinning finner vi i Konkurslagens 4:e kapitel.6 Institutet för återvinning i konkurs infördes i svensk rätt i och med 1862‐års konkurslag. Dagens konkurslag är resultatet av två stora reformer, 1921 och 1975, samt en omarbetning 1987. Abstract. Uppsatsen handlar om återvinning i konkurs vilket regleras i 4 kapitlet konkurslagen. Uppsatsen är främst inriktad på den generella återvinningsregeln i 4 kap.